Algemene Voorwaarden 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van jempi.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Van Geert Philippe . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Factuurvoorwaarden 

Goederen blijven eigendom van de verkoper zolang deze niet betaald zijn.
Opmerkingen zijn aangetekend geldig tot 8 dagen na datum.
Bij betwisting is alleen de rechtbank van Gent afdeling Dendermonde bevoegd.
Betaalbaar 30 dagen na datum factuur te Gijzegem.  Bij niet-betaling in 30 dagen brengen de verschuldigde bedragen 12% intrest op.
Alle inningskosten zijn ten laste van de koper, verhoogd met 10% en een minimum van 70 € boven alle rente en inningskosten.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Geert Philippe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Geert Philippe.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van Geert Philippe te mogen claimen of te veronderstellen.

Van Geert Philippe streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Geert Philippe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van jempi.be op deze pagina.